#SmashingBarriers

En drøy uke har gått siden jeg, André, og ungdomskoordinator Sissel kom hjem fra Malawi. Hensikten med turen var å forberede et Fredskorpsprosjektet mellom NHFU i Norge og FEDOMA i Malawi. Dette er et pionerprosjekt hvor ungdommer fra begge organisasjoner skal utveksle mellom landene for å skape et mer inkluderende samfunn for funksjonshemmede. Fredskorpset har ingen prosjekter hvor utvekslingen skjer mellom unge funksjonshemmede fra Nord og Sør – så dette er historisk! Det overordnede målet for prosjektet vil være å bryte barrierer, redusere stigma og diskriminering mot funksjonshemmede i begge landet. Mye av prosjektet handler om å danne et godt partnerskap mellom de to organisasjonene.

Den første dagen gikk med til å bli kjent med arbeidet i NHFU og FEDOMA, og fra første stund ble jeg mektig imponert over deres arbeid. I Malawi har FEDOMA en hel måned der de jobber med å markere FNs internasjonale dagen for funksjonshemmede. Dette er virkelig noe vi kan lære av! Målet deres er å få reserverte plasser i parlamentet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. På denne måten får de opp funksjonshemmedes stemmer på et politisk nivå og kan enklere skape et likestilt samfunn for alle. FEDOMA jobber også mye med å inkludere alle typer funksjonsnedsettelser inn i organisasjonen. Dette er noe vi i NHFU kan bli flinkere til. Hvordan kan vi skape et inkluderende samfunn hvis vi som organisasjon ikke er inkluderende? Dette er noen tanker jeg sitter igjen med.

På tirsdagen hadde vi et frokostmøte for å diskutere utvekslingsprosjektet. Vi kom frem til at temaet for utvekslingen skal være inkluderende skole/utdanning, da vi tenker at tilgang på utdanning er nøkkelen til et inkluderende samfunn. Man kan spørre seg om dette er et problem i rike Norge?

Men jo.
Hele 80 % av norske skoler er ikke tilgjengelige, 44% av undervisningen som funksjonshemmede får gis av ufaglærte assistenter, og mange elever får heller ikke gå på sin nærskole.

Neste dag fikk vi oppleve at situasjonen i Malawi er langt verre. Vi besøkte skoler der tilgjengeligheten er knapt tilstede. For å komme til de ulike skolebyggene, måtte du gå i enten trapper eller ulent terreng. I inngangen til hvert av klasserommene var det en høy kant. Toalettene var utilgjengelig. Dette handler ikke om penger, men holdninger. Drømmer blir knust av utilgjengelighetens tyranni.

Det som allikevel sjokkerte meg mest var da jeg fikk høre historiene til Døve elever i Malawi. I Norge har du rett på tolk dersom du er Døv. Du har da mulighet til å få kunnskap på lik linje som hørende. Slik er ikke situasjonen i Malawi. Døve elever får ikke undervisning på tegnspråk. De får ikke undervisning på sitt morsmål. Dette betyr at mange får dårlige resultater på skolen. og er dårlige stilt til å ta høyre utdanning og få jobb. Dette sier noe om viktigheten av tilgangen på tegnspråk. Jeg har et ønske om at tegnspråk skal bli et språkfag på skolen, slik at flere kan kommunisere på tegnspråk.

På torsdag hadde vi et Skypemøte med Fredskorpset, der vi gikk igjennom våre diskusjoner. Dersom alt går etter planen, vil utvekslingen begynner i slutten av 2018. To deltaker fra NHFU og FEDOMA skal være med på utvekslingen i første omgang. Vi tenker å ha en åpen søknad til å delta i utvekslingen, dvs. at medlemmer over 18 år kan søke. Vi har selvfølgelig noen kriterier for hvem dette kan passe for, men du kan være med uavhengig av assistansebehov. Samtidig er det viktig at det er helsemessig forsvarlig for den enkelte å delta. Viktigste av alt er viljen til å fremme funksjonshemmedes rettigheter i begge land.

På vår siste dag hadde vi pressekonferanse med Malawisk media fra TV, radio og avis. Her snakket vi om utvekslingsprosjektet vårt og viktigheten av å promontere funksjonshemmedes rettigheter verden over. Det handler om menneskerettigheter.

Den 3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Daglig bryters rettigheter til funksjonshemmede.

Daglig brytes menneskerettigheter.

Sammen kan vi snu dette mønstret. Jeg er for et likestilt, inkluderende og varmt samfunn. Er du?

Innlegget er skrevet av Martine Eliasson, medlem i NHFUs internasjonale utvalg og NHFU sitt sentralstyre.

Reklamer

Andreas Aase Løseth – vegen hans mot ein musikkariere

Bli bedre kjent med styremedlem i NHFU Sørvest, Andreas Aase Løseth!

Tekst: Anette Tranøy, organisasjonskonsulent i Norges Handikapforbund Sør-Vest.

Andreas Aase Løseth er ein 25 år ung mann frå Dale i Sunnfjord med ryggmargsbrokk. Han har akkurat flytta til Bergen for å drive med sin store hobby og lidenskap som er musikk. I den samanheng blei han medlem i NHFU Sørvest og aktiv som medlem i styret. Sørvesten tok ein prat med han om musikken, kva som driv han til å drive med musikk og kva han tenkjer om framtida.

Kva blir du inspirert av når du skriv songar?

Eg blir inspirert av anna Musikk. Når eg høyrer noko i ein song, kan eg bli inspirert til å prøve å gjere det same. Sjølvsagt på min eigen måte. Opplevingar, tankar om kva eg ser og høyrer om i media, inspirerer i retning av bodskap til tekstar. Både gode og smertefulle opplevingar i livet kan og ofte bli til tekstar.

Kva skriv du om?

Musikken min inneheld tema som håp, draumar, kjærleik og visjonar for framtida. Eg delar også kritiske tankar om samfunnet. Korleis bør vi behandle andre medmenneskjer, for vi er alle ulike og har kvar vår bagasje.

Kor ofte skriv du?

Eg kan skrive til ei kvar tid, men eg lager ikkje tekstar kvar dag. Ofte kan eg jobbe med forskjellige tekstar samtidig, avhengig av inspirasjon, men eg har stor sjølvkritikk. Kva er godt nok, og kva vil folk synest om dette, det er det store spørsmålet.

Lager du både tekstane og musikken sjølv og kva liker du best?

Eg skriv både tekst og musikk. Det blir produsert oftare skisser av musikk, sidan dette fell lettare for meg.

Korleis når du ut til folk med musikken, har du hatt nokre spelejobbar eller bruker du helst sosiale medium?

For å nå ut til folk brukar eg ulike plattforma. Eg publiserer musikken og anna musikkrelaterte ting på Instagram og facebook-sida mi «aal.eyemusic». I tillegg legg eg musikken min ut på YouTube  og streamingtenestar som Spotify, iTunes og TIDAL.

Når det kjem til spelejobbar så har eg ikkje hatt så mange enda, men eg har hatt gleda av å spele under NHFU Sørvest sine arrangement, Storbyweekend og Funkisdagen i 2017. Så hittil har eg brukt sosiale medium mest for å nå ut til folk.

Kva er den ultimate spelejobben og kvifor?

Det kan vær så mangt. Den ultimate spelejobben må vær å kunne spele for så mange som mulig. Samtidig så er det viktigare for meg at eg når igjennom til folk med mitt bodskap og at eg rører ved folk, at eg får folk til å føla noko gjennom musikken og formidlinga mi og gjennom tekstane mine.

Kva er det beste med å drive med musikk?

Det beste med og holde på med musikk er å kunne fortelle mi og andre sine livshistorier gjennom tekst og tonar. I tillegg til det å kunne skape ei kjensle hos lyttaren.

Kva er dine mål og draumar for framtida?

Mine mål og draumar er å kunne jobbe med og leve av musikken. Kunne komponere og produsere mitt eige materiale.

De navnløse overgrepene

Dette innlegget ble først publisert på Under Arbeid sin blogg, den 31. oktober 2017. 

Tabuene rundt seksuell vold og trakassering mot kvinner står for fall — de svinner hen litt etter litt gjennom sosiale medier-kampanjer som #yesallwomen, #jegharopplevd og nyligst, #MeToo. Igjen og igjen setter modige kvinner ord på egenerfart ubehag og smerte for å skape holdnings- og samfunnsendringer gjennom å vise hvor utbredt seksuell vold og trakassering er.

Likevel finnes røster man sjeldent hører fra, deriblant seksuelt trakasserte eller overgrepsutsatte funksjonshemmede. Det er om lag 15 % av verdensbefolkninga, derav rundt 150 millioner barn (UNICEF, 2005), hvis historier ofte ikke belyses.

I en nyhetsartikkel publisert av NRK august 2016 står følgende: «tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2012 viser at én av ti med nedsatt funksjonsevne sier de har vært utsatt for vold eller trusler, mens det kun er to prosent i befolkningen generelt. Forskning sier også at dette er en gruppe der faren for fysiske, seksuelle eller institusjonelle overgrep er to til tre ganger større enn for resten av befolkningen.»

Jeg er én av dem.

Sosialt ekskludert og sårbar

Funksjonshemmede barn og unge regnes som særs sosialt ekskluderte og sårbare, hvor sannsynligheten for å oppleve sykdom, vold og fattigdom er høy. (WHO, 2011) I høyinntektsland har én av fire barn med nedsatt funksjonsevne vært ofre for vold, hvorav 20,4% har vært utsatt for fysisk vold, mens 13,7% har vært utsatt for seksuell vold. (Jones et al., 2012). Samfunnsdeltakelse og tilgang til utdanning er ikke en selvfølge.

Svaksyntheta mi er medfødt. Fra barnsben av har jeg utforsket verden med hendene, med ørene, ved å late som at jeg så mer enn jeg gjorde. Omgivelsene mine er et sammensurium av farger som glir inn i hverandre, kuriøse lukter og mangefasetterte lyder. Jeg lager meg mentale kart å gå etter, bruker hvit stokk og ledsagere for å komme meg hvor enn jeg vil.

Den regjerende oppfatninga av blinde og svaksynte har vært, og hos mange fortsatt er, at manglende syn er utelukkende negativt, og at verden er farefull med alle sine hindre, for farefull til å la unger uten syn boltre seg i den. Velmenende primær- og sekundæromsorgsgivere kunne eksempelvis si «du faller bare når vi drar ut på tur» eller «NN kan ikke delta i ballek» da jeg spurte hvorfor jeg ikke fikk være med. Konklusjonen deres var at jeg mistrivdes med fysisk aktivitet, snarere enn at aktivitetene var utilgjengelige for meg. Evnen til å selv vurdere hvorvidt å ferdes dit eller der er trygt og ønskelig undergravdes.

Ettersom åra gikk sluttet jeg å spille ball, slutta å ri, lot være å leke, lot være å bevege meg unødig. Seksuell vold i alle mulige former er enkelt å utføre mot barn som ikke beveger seg.

Utilgjengelige krisesentre

I en NOVA-rapport fra 2014 kan man lese at funksjonshemmedes assistansebehov og sårbarheten dette behovet medfører har sammenheng med volden og overgrepene vi opplever. Samme rapport fastslår at landets støttesentre mot incest og seksuelle overgrep, samt landets krisesentre jevnt over ikke er tilrettelagt funksjonshemmede eller har kompetanse om våre utfordringer. (Gundersen, Madsen & Winsvold, 2014)

En høstkveld for et ukjent antall år siden, full av uro jeg forsøkte å ignorere, vurderte jeg å dra til byens krisesenter. I tillegg til bekymringer som «er situasjonen min virkelig så ille?», «overreagerer jeg nå?» og «vil jeg være trygg når jeg kommer dit?» stod andre utfordringer i kø:

Hvordan skal jeg finne telefonnummeret dit? Alt av teknologi som gjør nettsider tilgjengelig må etterlates om jeg drar hjemmefra i hui og hast.

Hvordan skal jeg forflytte meg dit? Det er ikke mulig, trygt eller ønskelig å ta med en ledsager.

Hva med essensielle hjelpemidler, kan jeg trygt få tak i dem seinere?

Hvordan skal jeg finne døra inn om jeg først kommer fram?

Kollektivtransport er ofte en stor utfordring for funksjonshemmede, og 19 % av personer med nedsatt syn bruker aldri kollektivtransport alene (Norges Blindeforbund, 2016). Såpass stor er den utfordringa at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsker å kartlegge bruk og ikke-bruk av kollektivtransport blant folk med ulike typer funksjonshemminger i den hensikt å få kunnskap om barrierer vi møter når vi reiser kollektivt samt eventuelle konsekvenser manglende tilgjengelighet har for den enkelte.

Jeg kom meg ikke til krisesenteret den kvelden. Bussene gikk ikke, og jeg vurderte det som tryggest å bli på stedet hvil, ventende til det hele gikk over. Seksuell vold i alle mulige former er enkelt å utføre mot voksne som ikke beveger seg.

Leter etter ord

Som svaksynt opplever jeg ofte systematisk diskriminering, som vil si at jeg forskjellsbehandles på en urettferdig måte ved ord, handlinger eller utilgjengelige fysiske miljø. Videre skjer diskriminering på ulike plan, både på systemnivå og mot enkeltindivider. Eksempelvis heter det rasisme når man diskrimineres på grunn av etnisitet, og sexisme når man diskrimineres fordi en er kvinne. Derimot mangler det norske språket gode ord som beskriver diskrimineringen funksjonshemmede opplever.

Sårbarheta jeg følte den kvelden og natta har målbundet meg lenge. Mangler man ord for å skildre vonde hendelser, kan omverdenen ikke anerkjenne dem og da gjøres de seksuelle overgrepene og trakasseringen usynlig og «ikke-eksisterende». Uten vokabular blir det svært krevende å heve stemmen og si fra om urett, uten ord får diskrimineringa leve i beste velgående. Og hvem vil egentlig tro at enkelte tiltrekkes personer med lave forutsetninger til å gjøre særlig motstand, søke hjelp eller si fra? Det strider i mot folks fatteevne, men realitetene er at det skjer.

Så jeg sier #MeToo.

Jeg har opplevd, jeg har erfart.

Jeg leiter etter ord for opplevelsene mine, jeg skaper nyord, jeg tier ikke. Våre opplevelser skal fram, vi skal ikke leve i frykt; vi skal leke, le, utfolde oss, med selvsagt tilgang til støtteordningene som allerede finnes.

Innlegget er skrevet av Hawkilara Kathrine Axelsen.

Kilder: 

UNICEF. (2005). The State of the Worlds Children 2006: Excluded and Invisible. New York: UNICEF.

Kaja Staude Mikalsen, (2016, 8 september) Krever forskning på voldtekt av funksjonshemmede. NRK.

World Health Organization, World Bank. (2011) World Report on Disability. Geneva: World Health Organization.

Jones L, Bellis MA, Wood S, Hughes K, McCoy E, Eckley L, … Officer A. (2012) Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. The Lancet, 2012.

Tonje Gundersen, Christian Madsen, Aina Winsvold. (2014) Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne.  (NOVA Rapport 6/2014).

#NOKERNOK

Kjære regjering, ikke tull med Folketrygden!

Vi har ikke velferdsstaten fordi vi er rike, vi er rike fordi vi har velferdsstaten. Og selve ryggraden i den er Folketrygden.

Ved å flytte ansvaret for hjelpemidler som rullatorer og trappeheiser fra stat til kommune kan fremtiden til unge funksjonshemmede bli kommuneøkonomiens offer. Det er å snik-amputere nasjonens ryggrad.
Hva blir det neste? Rullestolene? Fødselspermen? Pensjonen? Sykepengene?

Nok er nok! Ikke tull med Folketrygden.

#NOKERNOK2

#nokernok #ikkefuckmedhjelpemidletmitt

 

Vi kan ikke godta det!

Jeg heter Rina Wesenberg og er fra Kristiansand, men jeg bor i Oslo. Jeg har Cerebral Parese (høyresidig spastisk hemiplegi.) Det at min funksjonsnedsettelse er synlig har gjort at jeg har opplevd en del ubehagelige opplevelser gjennom årene. På barneskolen var det veldig gøy å kalle meg «hemma». Jeg har opplevd systematisk mobbing i oppveksten, da spesielt rettet mot min funksjonsnedsettelse. Det gjorde at jeg konstant gikk på nåler, isolerte meg og fikk meget lav selvtillit. I de siste årene har jeg opplevd at ytringene kommer mer og mer på nettet og mindre i fysisk person. Jeg har opplevd og få meldinger om at ingen vil ha meg. Hvem vil ha en med en liten, spastisk hånd og et «hemma» hodet? Og de klassiske meldingene om at jeg er en byrde for samfunnet. Disse ytringene bygger mest på uvitenhet og lav kunnskap. Det folk ikke vet spesielt mye om er de redd for, det blir også lett å hetse. Jeg tror dette skjer mest blant de voksne, nettopp fordi de ikke lærte om forskjeller. Barn i dag virker det som om er mye mer åpne og til tider forståelsesfulle enn «den voksne garde». Det er bra at hatytringer mot funksjonshemmede blir satt på dagsorden. Jeg kjenner flere som har opplevd lignende ting som meg, det er viktig at vi nå blir hørt. Å oppleve hatytringer er vondt, men handikap-bevegelsen er sterk. Vi støtter hverandre og sier stort i fra om urett. Vi skal ikke godta det, og vi godtar det ikke å bli sett på som svake og annenrangs mennesker.

Rina
Innlegget er skrevet av Rina Wesenberg, styremedlem i Norges Handikapforbunds Ungdom Oslo.

Eventyrreise til Amazonas

Nå er det snart bare 6 uker til vår tur til Amazonas og det er mange tanker rundt dette som jeg vil dele med dere.

Samboeren min, Vibeke Høili Johansen, satte i gang et turprosjekt som handler om at funksjonshemmede skal få oppleve blant annet padling i Amazonas. Denne turen er jeg heldig å få være med på, og dermed vil vi vise verden at funksjonshemmede får til så mye mer enn hva mange tror, vi vil åpne øynene til folk og vise hva vi er gode for.

Ja, nå er det kort tid igjen til turen, og dette er definitivt det største jeg har vært med på noen gang. Denne turen er en av få motivasjoner om dagen ettersom jeg ikke har jobb. Men, jeg vil jobbe. I Norge er det ca 85.000 funksjonshemmede som vil jobbe, uten jobb. Men mange ildsjeler blant oss, jeg er en av dem. Jeg har alltid drømt om å gjøre noe så stort som dette, og nå endelig skal jeg være med å utføre noe så stort!

Denne turen kan bli den eneste, eller starten på noe større, kanskje. Jeg leker med tanken om dagen, men tida får vise. Dette blir uten tvil et eventyr, og det har det vært så langt og. For tida handler vi inn utstyr, har planleggingsmøter, tar vaksiner og har kontakt med Frank Foldin, reiselederen vår. Dette er også spennende og jeg lærer mye ettersom jeg ikke er veldig bereist. I løpet av turen skal vi oppleve masse, soving i hengekøye i malokaer, på strand og i jungelen, under åpen himmel, fisking av piraya og annen fisk, smaking av helt ny mat, jungelvandringer og besøke mange fantastiske steder, og ikke minst, vi skal på andre sida av jorda(!). Jeg gleder meg som en unge og tenker omtrent bare på denne turen om dagen :). Nå skjer det snart!

Innlegget er skrevet av Kim Andre Støvind, nestleder i NHFU Oslofjord Vest.

Følg med på turen her.

Stadig fastklemt i komfortsonens klør!

Mennesker er et flokkdyr og det vil naturlig henvende seg til andre for å søke trygghet. Denne tryggheten gir oss rom til å utvikle oss selv. Skape relasjoner, bli kjent med nye mennesker, utveksle erfaring og sist, men ikke minst få nye venner og dele livets gleder og sorger med!

Men som funkis har man ofte opplevd å bli utestengt fra denne sosiale flokken, og dette på bakgrunn av at vi avviker fra den normative såkalte normalen. Vi har opplevd utfrysing, å bli tilsidesatt, samt umyndiggjøring på det groveste. Samfunnet sender oss en ignorant mine, samt et uvitende blikk og sier: «du er ikke som oss og derfor får du ikke bli med inn i livets store selskap». Vi blir videre vist varme og sympati, men ikke nestekjærlighet og resepkt. I mange år kjemper mange av oss for å motbevise dette indoktrinerte og pasifiserende bilde av det å være en funkis. Vi kjemper med nebb og klør, mens hjertene til våre nære og kjære blør; hvorfor får ikke disse vakre menneskene vandre inn i «det gode selskap sin dør?»

Noen ganger kjennes kampen endeløs og man blir derfor helt maktesløs! Man blir desperat og tror at man, helt alene i denne verden bor! Man famler i blinde og blir kanskje oppslukt av sorg eller sinne.? Man blir eldre og tror at denne smerten skal forsvinne og at omgivelsene omsider skal vise en større grad av forståelse og la fordommene sine forsvinne. Dette skjer ofte, men ikke alltid. Men etterhvert som man blir eldre, lærer man å erkjenne livets faktum og oppsøke miljøer som man har noe til felles med. Dermed blir sorgen som mange av oss kan erindre litt mindre, men den vil aldri forsvinne.

Kjære med-funkiser; er det mange av dere som kan kjenne seg igjen i dette? Er det mange som er følt seg aleine og kanskje litt ensom og forlatt? Kanskje du følte at ingen var som deg og at du ikke klarte å passe inn? Ta det med ro, kjære venn; du er ikke aleine! Vi har alle på et tidspunkt i livet følt det samme som deg!

Kjære følgesvenn, det er nok nå! La oss på barrikadene sammen stå! Rope til vi er både gule og blå; for rettferdigheten og likeverdet må vinne, men da må vi alle gi slipp på vårt barnslige sinne! Ikke gjem deg bak din stol eller bak et dårlig minne, men unn dine med-funkiser å vinne. Elsk din neste og kast dine fordommer på dør og tre ut av konfortsonens klør!

likeperson

Sammen skal vi er gå inn i fremtiden! 💪❤️

Beste hilsen likepersonteamet i NHFU.